Horsevad Research Logo


Field Sentry neutraliseringsenheder

Teknisk neutralisering af vortexfelter

Ligesom i de norske eventyr, hvor man får magt over trolden, så snart man kender dens navn, så kan vi også få ”magt” over vortexfeltet, når vi ved, hvad det består af.

Ideen er at påvirke de to modsatrettede elektromagnetiske felter, således at vortexfeltet kollapses.

Det lyder måske indviklet; men jeg kan roligt garantere, at det er langt mere indviklet at beregne og konstruere!

Heldigvis er prototypeudviklingen overstået. Der findes i dag et færdigt produkt, som (efter forudgående opmåling) installeres, hvorved vortexfelterne kollapses og strømstriberne forsvinder. Jeg kalder opfindelsen for ”Field Sentry”, som oversat betyder noget i retning af ”vagtpost for uønskede felter”.

Effektiviteten af Field Sentry systemet er påvist både på vand og på planter , via rent teknisk/objektive målinger og på dyr.

Den seneste forskningsartikel, som er lavet i samarbejde med dyrlæge og svinespecialist Tage Rødbro dokumenterer, hvorledes opsætning af Field Sentry fjerner strømstriber og signifikant mindsker stress hos grise.

Blokere eller neutralisere?

Alle de løsninger, som folk har opfundet i større eller mindre desperation for at overleve i et strømramt område, er baseret på én eller anden form for ”blokering” af strømstriberne.

Østergaard-løsningen var at trække strømstriben uden om bygningerne via kobberkabler og spyd. Denne løsning virker fint, indtil strømstriben bliver så stærk, at den mætter kobberet, eller der kommer flere strømstriber med forskellige kilder i samme område. Gitte-løsningen er en variation/videreudvikling heraf, hvor man periodevis strømsætter blokeringsledningen. Den periodevis strømsætning af ledningen er beregnet på at fjerne den mætning, som opstår efter et stykke tid.

Magnetfeltsløsningen er baseret på at skabe magnetfelter, som ændrer strømstribens retning. Her er det rigtig vigtigt, at polariteten af magneten passer med strømstribens geometri – eller kan man opleve voldsom intensitetsforøgelse af strømstriben.

Jordspydsløsningen, hvor man ibanker jordspyd midt i strømstriben (nogle kalder det jord-akupunktur) er baseret på at ændre strømstribens retning via modsatrettede Focault-hvirvelstrømme dannet i jernspyddet. Er striben svag, kan en sådan løsning holde i årevis. Er striben stærk, vil spyddet være mættet inden for få timer/dage.

Batteri-løsningen er baseret på at trække energien ud af strømstriben via et batteri ved at tilslutte batteriet med korrekt polaritet i forhold til strømstribens retning og polaritet. På samme måde som ved Østergaard/Gitte-løsningerne, så virker batteriløsningen fint på ”små” strømstriber. Når batteriet mættes af en ”stærk” strømstribe, passerer vortexfeltet forbi igen.

Det siger lidt om problemets omfang, at der i dag findes mange forskellige patenter (og faktisk også kommercielt tilgængelige løsninger) baseret på at oplade batterier og drive små elektriske apparater direkte fra vagabonderende strøm i jorden. I USA sælges en mobiltelefonoplader, som er baseret på et jordspyd og en lang ledning. Den trækker energi direkte fra den vagabonderende strøm i jorden.

Der er sikkert flere løsninger – nogle kombinerer eksempelvis jordspyd med magneter. Og alle disse løsninger har deres rod i en målbar fysisk virkelighed. Problemet er, at de kun blokerer. Dvs., at hvis materialet mættes, hvis strømstriben er for stærk eller hvis strømstriben ændrer styrke/placering, så holder blokeringen kun kortvarigt.

Ved svage strømstriber kan næsten alt lade sig gøre, men i stærke strømstriber er det min erfaring at afværgemekanismer baseret på blokering kun holder i ganske få dage.

Det er netop baggrunden for, at jeg udviklede Field Sentry løsningen.

Inspirationen hertil kom fra en kvinde, som kunne afhjælpe strømstriber ved at placere krystaller eller sten midt i strømstriben. Det virkede næsten altid, når hun gjorde det, mens jeg ikke rigtigt kunne få det til at virke. Det gjorde mig nysgerrig, hvorefter jeg begyndte at undersøge krystaller teknisk.

De fleste er ikke klar over det; men krystaller er faktisk ret vigtige i moderne elektronik. Rigtig mange moderne tekniske apparater er baseret på krystaller. Det viser sig nemlig, at krystaller har en indre opbygning, som tillader dem at holde en ganske specifik resonansfrekvens.

Hvis man nu rammer en resonansfrekvens, som er i modfase til de elektromagnetiske eller elektriske felter som danner vortexfeltet, så har man neutraliseret vortexfeltet. Det kollapser simpelthen.

Omtalte kvinde kunne intuitivt udvælge de rigtige krystaller til de rigtige strømstriber. Det kan jeg ikke intuitivt; men jeg kan lave en teknisk udmåling af resonansfrekvenser via en Vector Network Analyzer.

Det er den teknik mine Field Sentry er baseret på.

Der bruges ikke store flotte krystaller, men små ensartede industrielt slebne kvartsstykker kombineret med små antenner af en specifik geometri. Resonansfrekvensen for hver eneste krystalgeometri udmåles via en Vector Network Analyzer. Krystaller og antenner placeres derved med eksakt geometri og støbes ind i resin el beton, for at de kan fastholde deres indbyrdes geometri uanset ydre påvirkninger.

Så placerer man en central resonansenhed, som sender en ganske svag impuls til krystallerne og antennerne deromkring. Derved fastholder krystallerne en specifik frekvenssammensætning, og når denne frekvenssammensætning er udmålt til den specifikke frekvenssammensætning, som gælder for pågældende strømstribe, så kollapses vortexfeltet.

Nogle steder bruges en tilsvarende metodologi for at fjerne uønsket støj, nemlig ved at sende en modfase lydimpuls.

Jeg har valgt ikke at patentere Field Sentry løsningen. Og som det ses, så beskriver jeg åbent konstruktionen. Der er dog én ting jeg holder som min ”forretningshemmelighed”, nemlig målekredsløb og software i den arduino, som sidder i resonansenheden og sender impulserne til kvartsstykkerne. Målekredsløbet udmåler konstant intensiteten fra strømstriben og sender til tilsvarende modfase-impuls til kvartsstykkerne og de tilhørende antenner i Field Sentry enhederne. Det er den software og det fintfølende målekredsløb, som er forklaringen på, at mine Field Sentry løsninger kan opnå perfekt vortexbalance.

Jeg har set nogle forsøge at koble signalgeneratorer til krystaller uden målekredsløb/software. Det giver nogle skrækkelige vortexfelter, som godt nok gør det umuligt at måle strømstriberne; men som i sig selv er stærkt ubalancerede – og formentlig direkte livsfarlige ved længere tids eksponering.

Der er således grundlæggende forskel mellem at forsøge at blokere og at neutralisere en strømstribe.

I ”små” strømstriber er det måske mere ligegyldigt, hvilken løsning man vælger; for der vil de traditionelle løsninger også virke. Men i stærke strømstriber er det nødvendigt at kunne skalere intensiteten af afværgemekanismen, således at strømstriber af en hvilken som helst styrke kan neutraliseres permanent.

Min nyeste forskningsartikel (november 2023) er lavet sammen med dyrlægen Tage Rødbro. Her påviser vi, hvorledes stress-niveauet hos grise øges af strømstriber – og hvorledes Field Sentry løsningen kan neutralisere strømstriben og derved reducere stressmængden til det naturlige niveau.

Praktisk installation

Field Sentry kan installeres i flere forskellige konfigurationer, alt afhængigt af problemets art.

Konfiguration 1 – Neutralisering af enkelte strømstriber Her placeres en Field Sentry i centrum af den stribe, som ønskes neutraliseret. Field Sentry placeres ”opstrøms” på striben i forhold til det sted, som ønskes beskyttet. Strømstriben er derefter neutraliseret over en distance på mindst flere hundrede meter – og op til adskillige kilometer, afhængig af Field Sentry styrke.

Konfiguration 2 – Neutralisering ved kilde Hvis man har adgang til kilden – eksempelvis egen transformator eller egen vindmølle – er det nemmeste selvfølgelig at neutralisere felterne direkte ved kilden.

Konfiguration 3 – Neutralisering via elektrisk infrastruktur Her placeres en stærk Field Sentry oven på elkasse, gruppetavle, transformer, etc. Alle lokaler med elektriske installationer ”nedstrøms” placeringsstedet er herefter beskyttede mod strømstriber.

Konfiguration 4 – Neutralisering af ”sygt vand” Vortexfelter kan påvirke vand til at opnå en specifik spinkoherens, som bevirker, at landbrugsdyrene aktivt forsøger at undgå vandet. Det er det, vi kalder ”sygt vand”. Spinkoherens er afhængigt af vortexfelter, hvorfor vi kan neutralisere og balancere vandet via Field Sentry

Konfiguration 5 – Neutralisering af vortexfelter i foder Nogle steder i landet bliver foder blandet eller opbevaret på steder med stærke strømstriber. Når foderet så ankommer til stalden, har det allerede en vortexladning. Disse felter er så svage, at de normalt først opdages, når alle andre felter i stalden er neutraliserede, men den gode nyhed er, at sådanne vortexladningsfelter også kan neutraliseres via Field Sentry

Konfiguration 6 – Neutralisering via retningsvirkende antenne Nogle steder kan vi udmåle, hvorledes alle strømstriberne stammer fra en vindmølle eller transformer, som står på fremmed mands grund. Hvis transformeren eller vindmøllen laver mange strømstriber, så kan det blive trælst og omkostningstungt at skulle blokere hver enkelt stribe. I sådanne tilfælde kan vi – via en retningsvirkende vortexantenne – neutralisere kilden, også i de tilfælde hvor denne er adskillige kilometer væk.

Resultater og virkninger

Når først en Field Sentry, som er af korrekt styrke og frekvenskomposition, er installeret korrekt, er effekten permanent.

Alle strømstriber kan neutraliseres med Field Sentrym uanset styrke.

Jeg får mange tilbagemeldinger fra kunder hvor Field Sentry konceptet er blevet installeret. Nogle har registreret nedgang i halebid på ca 80%. Andre peger på, at problemer med diarre nærmest forsvinder, mens andre igen oplever drastisk reduktion i smågrisedødeligheden. For malkekvæg ses tilsvarende ydelsesforbedring, primært betinget i at kvæget opnår hensigtsmæssig drikkeadfærd, når vortexfeltet kollapses således at vandet har en balanceret spinkoherens.

Jeg er ikke dyrlæge. Jeg hverken kan eller må garantere nogen som helst form for helbredsforbedring af dine dyr. Men jeg kan garantere dig, at du ikke får en regning for opsætning af Field Sentry, før vi har god teknisk dokumentation på, at strømstriberne permanent er neutraliserede.